KÖPVILLKOR

Allmänt
Dessa nedan angivna villkor reglerar kundens rättmätiga förväntan av varor och tjänster levererade av FIRST Scandinavia Partner, här kallad säljaren. Dessa villkor gäller för alla försäljningar från säljaren såvida inte annat har avtalats skriftligen mellan parterna.

Priser och leverans
Priserna anges i såväl SEK inklusive moms (för privatpersoner) som SEK exklusive moms (för företag/kommuner). Moms utgör för närvarande 25% om inget annat anges.

Sidans uppdateras dagligen, vilket garanterar att priserna alltid är aktuella. Säljaren förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel som kan uppstå på grund av tekniska felaktigheter och problem.

Leverans
Alla leveranser sker med DHL, PostNord och/eller Bring. Det är köparens ansvar att se till att den angivna adressen vid beställningen är korrekt. Leveranstiden är normalt 2-5 arbetsdagar (vardagar), beroende på när beställningen görs och om varorna finns i lager. Kunden kommer att meddelas när varorna har skickats.

Om varan skadas vid leverans ska detta snarast meddelas säljaren, helst på ankomstdagen via e-post. Det är viktigt att du ger oss fullständig information om eventuella skador som har uppstått. Om du ser att förpackningen är skadad vid leveranstillfället bör du också rapportera detta direkt till den som du tar emot paketet av.

För icke uthämtade paket/brev (t.ex. vid postförskott) som returneras (inte hämtas ut) kommer kunden att debiteras för frakt/returfrakt samt en serviceavgift på 500 SEK exklusive moms.

Säljaren betalar inte för returfrakt, så om kunden returnerar en vara kommer kostnaden att belasta kunden och inte säljaren.

Kundens skyldigheter
Den som är registrerad som kund (åldersgräns 18 år) hos säljaren är ansvarig för att betala de prestationer som säljaren eller säljarens samarbetspartners tillhandahåller enligt dessa villkor. Ansvaret inkluderar även andras användning av kundens åtkomst, inklusive obehörig användning, såvida det inte kan påvisas att obehörig användning möjliggjorts genom oaktsamhet från säljarens sida.

Reklamation
Innan fel rapporteras till säljaren bör kunden undersöka om felet beror på förhållanden från kundens sida.

Om kunden kan påvisa att produkten inte fungerar som säljaren har beskrivit måste kunden utan dröjsmål meddela detta till säljaren så att åtgärder kan vidtas för att åtgärda felet. Kunden förlorar rätten att göra en brist gällande om han eller hon inte meddelar säljaren inom rimlig tid efter att han upptäckt eller borde ha upptäckt bristen.

Åtgärd
Säljaren ska så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om en brist i en produkt som levererats av säljaren vidta åtgärder för att rätta till bristen. Om kunden på eget initiativ vidtar åtgärder för att åtgärda hantera bristen utöver det som har avtalats med säljaren kommer säljaren inte att betala dessa kostnader.

Ångerrätt
Ångerrättslagen gäller endast för konsumentköp. Returkostnaderna bärs av konsumenten (se Ångerrättslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) § 15 första stycket).

Extraordinära förhållanden
Säljaren är endast ansvarig för förlust av varan om fel eller brister har konstaterats. Detta gäller dock inte om säljaren kan påvisa att felet beror på omständigheter utanför säljarens kontroll och som säljaren inte rimligen kunde förväntas undvika eller övervinna följderna av.

Säljaren är inte ansvarig för indirekta förluster till följd av brister om inte förlusten orsakades av grov oaktsamhet eller uppsåt från säljarens sida. Vid konsumentköp kan villkoren inte vara sämre än villkoren i lagen, se vidare Konsumentköplagen.

Ändringar i villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, inklusive som ett resultat av ändringar i lagstiftningen.

Force majeur
Om säljaren hindras från att leverera eller göra nödvändig omleverans eller om en sådan leveransskyldighet blir oskäligt betungande på grund av arbetskonflikt eller någon annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom brand, krig, mobilisering eller oväntad militär inkallelse av motsvarande omfattning, requirering, beslag, valutarestriktioner, upplopp och kravaller, brist på transportmedel, allmän brist på varor, begränsning i tillförseln av drivmedel samt brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer eller tillverkare på grund av sådana omständigheter som omfattas av detta avsnitt, är säljaren befriad från allt ansvar utom i reklamationsfall och krediterar köpesumman för den felaktiga varan.

Sekretess
All kundinformation hanteras med stor diskretion och kommer att spridas vidare till utomstående tredjepart utan att berättigat skäl föreligger.

Upphovsrätt
Allt innehåll på dessa webbplatser är föremål för FIRST Scandinavia Partner ABs rättigheter och skyddas enligt bland annat upphovsrätts-, marknadsförings- och varumärkeslagstiftningen. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, produktinformation, inklusive produktbeskrivningar och vikt, bilder/grafik, design och layout samt annat innehåll på dessa webbplatser under inga omständigheter får laddas ner,
kopieras eller användas på annat sätt utan att detta är uttryckligen tillåtet enligt tvingande lagstiftning eller efter uttryckligt skriftligt förhandsmedgivande från FIRST Scandinavia Partner AB.